Zápis do prvních tříd

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, srdečně Vás zveme na zápis dětí do první třídy, který se bude konat ve dnech:

            pátek 5. 4. 2019 od 14:00 do 18:00 hod., 

            sobota  6. 4. 2019 od 8:30 do 11:30 hod.

Škola nabízí:
příjemné prostředí v tradiční budově, individuální přístup k dětem, možnost slovního hodnocení, možnost navštěvovat školní družinu, výuku informatiky (4. – 9. roč.), nápravu a péči o děti se všemi druhy vývojových poruch učení, výuku anglického jazyka od 1. třídy v rámci nepovinných předmětů, nepovinné předměty zaměřené na tělesnou, výtvarnou, hudební a ekologickou výchovu, výuku s využitím moderní techniky (interaktivní tabule a speciální programy),  moderní halu pro sportovní účely.

Ve škole se vzdělávají žáci v běžných třídách a ve dvou třídách speciálních.
 

Vážení rodiče, k zápisu přineste své občanské průkazy a rodný list dítěte.

 

Kritéria pro přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

Škola přijímá děti v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

K zápisu pro školní rok 2019/2020 přicházejí a zápis absolvují:

1. děti narozené v období 1. 9. 2012 - 31. 8. 2013,
2. děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku,
3. děti, které dovrší 6 let věku po 1. 9. 2019.
    V tomto případě je nutné doložit:
    a) u dětí, které dosáhnou věku 6 let v období 1. 9. - 31. 12. 2019 - doporučení PPP/SPC,
    b) u dětí, které dosáhnou 6 let po 31. 12. 2019 - doporučení PPP/SPC a pediatra.
 

Škola přijímá:

1. přednostně děti s trvalým pobytem ve spádové oblasti školy,
2. sourozence žáků školy z nespádových oblastí,
3. ostatní děti z nespádových oblastí.

Spádová oblast školy: Nová Paka

Škola zřizuje pro školní rok 2019/2020 dvě první třídy s maximální kapacitou 60 žáků.
Pokud překročí počet zájemců 60 žáků, bude zřízena třetí třída.

Škola je povinna zveřejnit seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam přijatých dětí bude zveřejněn na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy po dobu minimálně 15 dnů.

Průběh zápisu

Zápis začíná po vstupu do budovy školy. K zápisu jsou určeny 2 učebny školní družiny a učebna přípravné třídy.
Potřebnou dokumentaci obdrží a vyplní rodiče za asistence učitelů 2. stupně v učebně ŠD4.  

Dokumenty, které rodiče obdrží a vyplní ve škole: 
 •  Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání.


Budou-li rodiče žádat o odklad školní docházky, je nutno projednat tuto skutečnost s vedením školy, vyplnit a podepsat:

 •  Žádost o odklad školní docházky.
   

Požadavky na dítě při školním zápisu:

 • básnička, písnička, obecný rozhled  – komunikace s učitelem
 • kresba postavy, správný úchop tužky, uvolněná ruka
 • jemná motorika
 • správná výslovnost
 • vytleskávání rytmu – rytmizace slova
 • matematické představy
 • geometrické tvary
 • barvy
 • stříhání – držení nůžek, přesnost
 • rozpoznání stejných tvarů, hledání rozdílů v obrázku

Po skončení zápisu si dítě převezme dárky a Upomínkový list.
Rodiče budou mít možnost i s dětmi prohlédnout si školu, nahlédnout do všech učeben, seznámit se s prací na interaktivních tabulích.