Zápis do prvních tříd

 

Aktuální informace k zápisu do prvních tříd na 

 školní rok 2024/25

5.4. 2024 (14:00 - 18:00) a 6.4.2024 (8:30 - 11:30)

K zápisu se dostaví v doprovodu rodičů děti, které dovrší věku 6 let nejpozději do 31.8.2024, tzn. děti narozené od 1.9.2017 do 31.8.2018 a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2023 povolen odklad povinné školní docházky o jeden rok.

Škola nabízí

Příjemné prostředí v tradiční budově, individuální přístup k dětem, možnost slovního hodnocení, možnost navštěvovat školní družinu, výuku informatiky, vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, nápravu a péči o děti se všemi druhy vývojových poruch učení,  nepovinné předměty zaměřené na tělesnou, výtvarnou, hudební a ekologickou výchovu, výuku s využitím moderní techniky (interaktivní tabule a speciální programy),  moderní halu pro sportovní účely.
Ve škole se vzdělávají žáci v běžných třídách a ve třech třídách speciálních.

Průběh zápisu

Zápis začíná po vstupu do budovy školy. K zápisu jsou určeny 2 učebny školní družiny.
Potřebnou dokumentaci obdrží a vyplní rodiče za asistence učitelů 2. stupně v učebně ŠD II.  

Dokumenty, které rodiče obdrží a vyplní ve škole: 

 • Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání.

Budou-li rodiče žádat o odklad školní docházky, je nutno projednat tuto skutečnost s vedením školy, vyplnit a podepsat:

 • Žádost o odklad povinné školní docházky. 
  (V tomto případě nevyplňujete „Žádost o přijetí …“).
  K žádosti je nutno doložit doporučení PPP/SPC a dětského lékaře.
  (Pokud nebudete mít v době zápisu tato doporučení k dispozici, předáte je škole dodatečně.)

 

POŽADAVKY NA DÍTĚ PŘI ŠKOLNÍM ZÁPISU:

 • básnička, písnička, obecný rozhled  – komunikace s učitelem
 • kresba postavy, správný úchop tužky, uvolněná ruka
 • jemná motorika
 • správná výslovnost
 • vytleskávání rytmu – rytmizace slova
 • matematické představy
 • geometrické tvary
 • barvy
 • stříhání – držení nůžek, přesnost
 • rozpoznání stejných tvarů, hledání rozdílů v obrázku

Po skončení zápisu si dítě převezme dárky a „Upomínkový list“.
Rodiče budou mít možnost i s dětmi prohlédnout si školu, nahlédnout do všech učeben, seznámit se s prací na interaktivních tabulích.

Kontakty

V případě jakýchkoli nejasností kontaktujte paní zástupkyni PaedDr. Jarmilu Tázlarovou  (mobil: 733 642 164)