Zápis do prvních tříd 2024

Zápis do prvních tříd 2024

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, srdečně Vás zveme na zápis dětí do první třídy, který se bude konat ve dnech:

            PÁTEK        5. 4. 2024 OD 14:00 DO 18:00 HOD., 
            SOBOTA    6. 4. 2024 OD    8:30 DO 11:30 HOD.

K zápisu přineste své občanské průkazy a rodný list dítěte.

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

K zápisu pro školní rok 2024/2025 přicházejí a zápis absolvují:

1. Děti narozené v období 1. 9. 2017 - 31. 8. 2018.
2. Děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku.
3. Děti, které dovrší 6 let věku po 1. 9. 2024, nejpozději však 30. 6. 2025.
    V tomto případě je nutné doložit:
    a) U dětí, které dosáhnou věku 6 let v období 1. 9. - 31. 12. 2024, 
        doporučení PPP/SPC.
    b) U dětí, které dosáhnou věku 6 let v období 1. 1. – 30. 6. 2025,
        doporučení PPP/SPC a pediatra.

Škola přijímá:

1. Přednostně děti s trvalým pobytem ve spádové oblasti školy.
2. Sourozence žáků školy z nespádových oblastí.
3. Ostatní děti z nespádových oblastí.

Spádová oblast školy: Nová Paka

Škola zřizuje pro školní rok 2024/2025 dvě první třídy s maximální kapacitou 60 žáků.
Pokud překročí počet zájemců 60 žáků, bude zřízena třetí třída.

Škola je povinna zveřejnit seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy po dobu minimálně 15 dnů.

Registrační číslo přidělené Vašemu dítěti bude shodné s číslem jednacím na „Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání“.

Průběh zápisu (ZDE)

Překážky zápisu:
Pokud se nemůžete ve výše uvedených termínech k zápisu dostavit, rádi si s Vámi domluvíme náhradní termín, nejpozději však do 30. dubna 2024.

Kontakty

V případě jakýchkoli nejasností kontaktujte paní zástupkyní PaedDr. Jarmilu Tázlarovou.
E-mail: jarmila.tazlarova@zsnovapaka.cz; tel. 733 642 164