1. ročník - Testování žáků na začátku školního roku

Vážení zákonní zástupci,

dovolte, abychom vás informovali o testování žáků, které proběhne v souvislosti se zahájením školního roku 2021/2022. Vycházíme z informací MŠMT, které byly zveřejněny v médiích, jsou tedy všeobecně dostupné a ověřitelné.

Vaše děti nastupují do 1. ročníku, což je pro každého z nás velmi významná životní událost. 1. září 2021 budou děti s doprovodem (maximálně 3 osoby na žáčka)shromážděny ve vstupu do školy ( přední vchod u Levína). V 8,00 hod. po zazvonění se hromadně s paní učitelkou přesunou do své kmenové třídy. Bohužel „covidová“ doba nám nepřeje. Budeme se tedy snažit dětem vstup do 1. třídy co nejvíce usnadnit a první dny ve škole realizovat co nejpříjemněji. Žáci 1. ročníku naší školy budou testováni formou antigenních testů ve dnech 2., 6. a 9. září 2021. Testování bude probíhat v kmenových třídách a družinách( žáci budou rozděleni po dobu testování na 2 skupiny, 1. skupina ve třídě s třídní učitelkou, 2. skupina v ŠD s asistentem pedagoga). Bližší informace se dozvíte 1. září 2021 od třídních učitelek.  Rodiče se případně mohou účastnit. Testovaní žáci s negativním výsledkem budou používat zakrytí úst a nosu v době pobytu ve společných prostorech školy (chodby, toalety, šatny ad.). Rouškami (nejméně 2 ks) je nutné děti vybavit z domova a zároveň je žádoucí, aby měly sáček na odložení použité roušky. Během vyučování roušky používat nemusí.

Pokud bude zaznamenán pozitivní výsledek a u testování nebude přítomen zákonný zástupce, bude žák neprodleně umístěn do karanténní místnosti, kde vyčká na vyzvednutí zákonným zástupcem. Následně tento žák bude otestován PCR testem, který si zajistí rodiče sami. Škola bude informovat příslušnou hygienickou stanici.

Testovaní nemusí být žáci očkovaní vakcínou na Covid-19 (nutné potvrzení), žáci testovaní na specializovaném pracovišti (nutné písemné potvrzení) a žáci, kteří v uplynulých 180 dnech prodělali nemoc Covid-19 (nutné písemné potvrzení). 

Pokud zákonní zástupci vyjádří nesouhlas s testováním svého dítěte z jiných než výše uvedených důvodů, musí se žák pohybovat ve škole pouze s nasazenou ochranou úst a nosu. To znamená během vyučování i během přestávek. Do šatny bude vstupovat samostatně, v době svačiny bude sedět od ostatních spolužáků ve vzdálenosti nejméně 1,5 m, nebude zapojen do cvičení ve vnitřních prostorech školy, nebude zpívat a během oběda bude sedět vzdáleně na vyhrazeném místě.

Pokud by zákonní zástupci nesouhlasili s testováním a ani s nošením respirátoru-roušky, jsou povinni tento postoj písemně oznámit škole. Takový žák zůstane doma a škola mu poskytne  materiály, které  vypracované v daném termínu odevzdá.

Během pobytu žáků ve škole budou přísně dodržována doporučená opatření. To jsou - větrání místností, dezinfekce prostor a předmětů, nošení roušek či respirátorů ve společných prostorech a zvýšená opatrnost při pohybu žáků v šatnách, tělocvičně atd.

Věříme, že s vaší pomocí a pochopením vše zvládneme a výuka bude probíhat standardně v prezenčním režimu.