Provoz školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19

Vážení rodiče, žáci, na základě pokynů MŠMT ČR a ČŠI Vám sděluji důležité informace k organizaci vzdělávání v naší škole v nastávajícím školním roce 2020/2021 v souvislosti s přetrvávající pandemií COVID-19. Základní hygienická pravidla stanovená Ministerstvem zdravotnictví • Dodržování zásad osobní a provozní hygieny.

• Ochrana úst a nosu (roušky) ve společných prostorách školy mimo jednotlivých tříd – chodby, jídelna (jen v případě zhoršené epidemiologické situace).

• Dezinfekce rukou, úklid prostor, nevpouštění do budovy nemocné osoby, omezení vstupu rodičů (pouze v závažných případech po předchozí telefonické domluvě).

• Místně příslušná KHS Královéhradeckého kraje nařizuje speciálně protiepidemická opatření s ohledem na aktuální situaci a místní podmínky. Kontakt: zaneta.moravkova@khshk.cz Vlastní provoz školy

• Škola zahájí školní rok 2020/2021 dne 1. září 2020 v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy. • Od žáků se před prvním příchodem nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti. Vyučování podle rozvrhu začne ve středu 2. září 2020.  

 • Povinnost nosit roušky v prostorách škol byla zrušena. Zavedly by se pouze v případě, když by se místně zhoršila epidemiologická situace a okres Jičín by se ocitl na tzv. semaforu v oranžové barvě.

• Žáci a osoby s příznaky onemocnění nemohou do školy vstoupit! • Budou omezeny veškeré aktivity, které nejsou pro naplnění ŠVP nezbytné a dochází při nich ke koncentraci vyššího počtu lidí (kulturní a sportovní akce více škol).  Hygienická pravidla a standard úklidu • U vstupu do budovy školy, v každé učebně, jídelně, sociálním zařízení, u tělocvičny jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovači a jednorázové papírové ručníky. • V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 – 30 sekund umyje ruce  vodou a mýdlem v dávkovači a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. • Škola dále postupuje v pravidlech úklidu dle Manuálu MŠMT a MZd na str. 4 ze dne 17. 8. 2020. • Škola je vybavena čistícími a dezinfekčními prostředky a disponuje přiměřeným množstvím roušek pro žáky pro případ potřeby. • Platí obecná doporučení MZd podle jednotlivých stupňů v oblasti veřejného zdraví – tzv. semafor https://koronavirus.mzcr.cz/wp-contet/uploads/2020/07/Stupnepohotovosti-v-oblasti-ochrany-verejneho-zdravi-pdf. Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy COVID-19 • Oddělit dítě, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních žáků a zajistit pro ně dohled zletilé osoby fyzické osoby (zaměstnance školy), přičemž škola nemá povinnost aktivně zjišťovat zdravotní stav u jednotlivých dětí. • Příznaky jsou patrné již při příchodu a není přítomen zákonný zástupce – tuto skutečnost neprodleně oznámit rodiči, požadovat bezodkladné vyzvednutí a odchod ze školy. • Příznaky se vyskytnou v průběhu přítomnosti žáka – neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti a informování rodiče k bezodkladnému vyzvednutí dítěte ze školy. • Žákovi, který trpí chronickým nebo alergickým onemocněním (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Tuto skutečnost potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost.

Výskyt onemocnění COVID-19 u žáka • Škola ihned kontaktuje KHS Královéhradeckého kraje. Ta provede epidemiologické šetření a sdělí škole další pokyny. • Karanténa se týká okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje KHS. • Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy stanovených KHS žáky a jejich zákonné zástupce a svého zřizovatele. • Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je znemožněna osobní přítomnost ve škole více než polovina žáků jedné třídy. Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. • Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat. • Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínek žáků. • V ostatních případech nemá škola povinnost poskytovat vzdělávání na dálku.