Nástup do školy - 9.ročník

Nástup do školy - 9.ročník

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí Vlády ČR mohou žáci 1. stupně základní školy nastoupit do školy od 25. května 2020. Účast dětí je dobrovolná.

Toto rozhodnutí má specifické podmínky, které musíme všichni respektovat a řídit se jimi.

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména: Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“). Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními

Specifika pro žáky připravující se na přijímací zkoušky na střední školy v době od 11. 5. 2020  

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky. Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny pouze žáky 9. ročníků. Pokud je to možné, je vhodné vytvořit skupiny ze žáků jedné třídy. Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi viz část Ve třídě. Složení skupin je neměnné po celou dobu. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020. Připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků, pokud je to nezbytné ve vztahu k přípravě na přijímací zkoušky. Obsahem je učivo především z předmětů přijímací zkoušky, cílem je příprava na přijímací zkoušku. Časový rozsah a organizaci stanoví ředitel školy.

Neprodleně po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem). Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv změnám ve složení skupiny žáků. Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě (každý žák 2 roušky). V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě. Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku. Škola vede evidenci o docházce žáků do školy.

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy žáků 9. ročníku do 7. 5. 2020. 

Přihlášení zasílejte na adresu třídní učitelky: katka.krskova@zsnovapaka.cz, nebo  prostřednictvím aplikace KOMENS

Součástí těchto informací je i čestné prohlášení (priloha-cestne-prohlaseni_1.pdf ), které musí mít žák vyplněný při nástupu do školy 11. 5. 2020. Bez tohoto prohlášení se žák nesmí zúčastnit výuky.