Nástup do školy 1. - 5. ročník

Nástup do školy 1. - 5. ročník

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí Vlády ČR mohou žáci 1. stupně základní školy nastoupit do školy od 25. května 2020. Účast dětí je dobrovolná.

Toto rozhodnutí má specifické podmínky, které musíme všichni respektovat a řídit se jimi.

 1. Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména: Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“). Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).
 2. Pohyb žáků před vstupem do školy organizuje škola podle těchto principů: Minimalizovat velké shromažďování osob před školou; škola je povinna zajistit organizaci pohybu osob před školou. Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti). Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu. Organizovat shromáždění žáků ve skupinách tak, jak budou následně společně ve třídách. Žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník, který žáky organizuje do skupiny a vyzvedává je.
 3. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami. Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy. Šatny budou uzavřeny, žáci se přezují ve třídě nebo zůstanou nepřezutí.
 4. Neprodleně po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem). Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv změnám ve složení skupiny žáků. Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě. V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě. Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku. Škola vede evidenci o docházce žáků do školy.
 5. Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy žáků 1. stupně do 18. 5. 2020, zároveň žádám rodiče žáků 1. – 3. tříd, aby nám sdělili, zda jejich dítě bude docházet do ŠD.
 6. Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi. Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. / tzn. v případě většího počtu než 15, vaše dítě nemusí vyučovat jeho třídní učitelka/. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020. Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.
 7. Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Obsah vzdělávání dopolední části vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školy. Jedná se především o hlavní vzdělávací obsah, který je žákům zadáván i formou vzdělávání na dálku. Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků.  

 

Toto jsou jenom základní informace nutné k zahájení výuky 25. 5. 2020.

Přihlášení dětí zasílejte na mailové adresy třídních učitelek, které jsou s Vámi v kontaktu.

Nezapomeňte na termín, který je již v textu: 18. 5. 2020. Součástí těchto informací je i čestné prohlášení (priloha-cestne-prohlaseni.pdf ), které musí mít žák vyplněné při nástupu do školy 25. 5. 2020. Bez tohoto prohlášení se žák nesmí zúčastnit výuky.

Můžete toto prohlášení poslat mailem na adresu: milan.schlogl@zsnovapaka.cz,

V případě, že si nemůžete prohlášení vytisknout, vyzvedněte si toto prohlášení v kanceláři školy.

Prosím o včasné zaslání informace, zda vaše dítko nastoupí, abychom mohli vše organizačně připravit.

Co se týče školní jídelny, budete včas informováni, jakým způsobem toto bude organizováno.

Výuka bude organizována v dopolední části 1. - 4. vyučovací hodinu (Čj, M, Prv, a dle uvážení vyučujících, Aj a další předměty, které nevyučuje třídní učitelka budou probíhat distančně), v odpolední části u žáků 1. - 3. tříd a zájmu o školní družinu do 15:00 hodin.

Žáci budou vyzvednuti před školou v 7:30. Ranní družina v provozu nebude!

Činnost ŠD se musí řídit stejnými hygienickými předpisy.

Všechny aktivity se musí podřídit přísným hygienickým podmínkám.

Činnost ŠD bude velmi omezena:

 • Pobyt na školním dvoře vždy pouze pro jednu skupinu dětí
 • Dodržování odstupu 2m
 • Nošení roušek
 • Zákaz pobytu venku mimo areál školy (vycházky včetně sportovišť a parků)
 • Děti nebudou ve stávajících odděleních šd, ale zůstanou ve stejné skupině i třídě určené pro výuku
 • V těchto třídách nebudou k dispozici stolní hry ani hračky
 • Nebude možno využít sportovní halu
 • Školní družina končí v 15:00 hodin