Historie školy

  • V roce 1900 rozhodla obec o stavbě nové školy. Plány na stavbu byly schváleny okresní školní radou 27. února 1903, samotná stavba začala 1. července 1903. Výstavba probíhala podle plánů pražského architekta Václava Pasovského. Budova byla slavnostně otevřena 3. září 1905.

  • Škola stojí v nadmořské výšce 423 m, její průčelí měří 58 metrů a je od poměrně rušného provozu v Komenského ulici oddělena parkem. V původní budově se nacházelo 22 učeben (včetně tělocvičny a kreslírny) a 4 ředitelny, neboť se tu spojily čtyři původně různě rozmístěné školy – dívčí a chlapecké obecné měšťanské školy. Prvním ředitelem školy se stal pan Josef Novák. Výuka na škole byla narušena mnoha historickými událostmi. Docházka žáků do školy byla za 1. světové války ovlivněna zásobovacími obtížemi – nedostatkem potravin a oblečení., zvýšenou nemocností a podobně. Nejkrutěji se však projevila fašistická okupace . Například v roce 1942 byla výuka němčiny v 1. a 2. třídě stanovena na 4 hodiny týdně, ve vyšších třídách na 7 hodin týdně od 28. března 1942 byla zakázána výuka dějepisu. 30. ledna 1945 byla školní budova zabrána pro potřeby válečného lazaretu. Vyučovalo se v provizorních prostorách, např. v budově obecné školy ve Štikově ve třech denních směnách. 5.dubna bylo zavedeno polodenní střídavé vyučování a to trvalo do 3. května, kdy došlo v Nové Pace k povstání. Po skončení války bylo vyučování zahájeno 7.6. 1945 ve Štikově a v této školní budově až 18. června 1945.

  • Péčí spolku „Hus“ v Nové Pace, byl vybudován pomník J.A. Komenského. Autorem díla byl pan Stanislav Sucharda. Odhalení se konalo 14. července 1912.

  • Během vývoje školy se na postech ředitelů vystřídalo mnoho učitelů. V letech 1971 – 72 Alena Jeriová, od roku 1972 až do roku 1978 František Materna. V letech 1978 – 80 paní Věra Janatová. Celkem deset let působili další dva ředitelé, a to František Vitoch od roku 1980 do roku 1990 a v tomto roce byl vystřídán ve funkci ředitele Josefem Tůmou, který působil až do svého odchodu do důchodu, což bylo v roce 2000, kdy ho vystřídal ve funkci ředitele Milan Schlögl.

  • V roce 2000 byla přestavěna tělocvična školy na centrální šatny.Zároveň byla zrekonstruována školní jídelna, ale ta není součástí školy, je samostatným právním subjektem. V roce 2002 byla otevřena nová sportovní hala, která je ke škole připojena tunelem.Nejrozsáhlejší změna v budově nastala v roce 2004, kdy byla přestavěna půda. Byly tu zřízeny učebny pro praktickou školu a dvě odborné učebny pro výuku chemie, fyziky, přírodopisu a zeměpisu. Byla též zrekonstruována učebna PC.

  • Jsme plně organizovaná základní škola,  na I. stupni máme 11 tříd a na  II. stupni  8 tříd, 3 speciální třídy.

  • Celkem máme v tomto školním roce 413 žáků, z toho 21  ve speciálních třídách.. Vyučování začíná v 7,40 hodin a odpolední vyučování je upravováno dle potřeb dojíždějících žáků. Jsme škola spádová, v současné době k nám dojíždí žáci ze 30 obcí.

  • Výchovu a výuku zajišťuje celkem 32 pedagogických pracovníků.

  • Se školou spolupracuje Rodičovské sdružení a Školská rada. Žáci školy vydávají vlastní časopis.