Projekt AMOS 63

Naše škola se ve školních letech 2018/2019 a 2019/2020 zapojila do výzvy MŠMT OP VVV, která je poskytována z Evropských strukturálních a investičních fondů, výzva MŠMT č. 02_18_063.

 

Název projektu: AMOS 63

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009424

Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2018

Ukončení realizace projektu: 31. 8. 2020

Délka realizace: 24 měsíců

Výše částky schválené : 1 618 775,00 Kč.

 

Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování.

 

Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, na pomoc školám a školským zařízením pro zájmové vzdělávání při společném vzdělávání dětí/žáků/studentů, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT.