Popis agendy zpracování osobních údajů

Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů Matrika (elektronická) Úrazy zaměstnanců, úrazy žáků (listinná) BOZP, BOZ (listinná) Personální a mzdová agenda (elektronická, listinně) Pokladní kniha a výpisy z účtu (listinná) Účetnictví (listinná,elektronicky) Výroční zprávy a roční plány (elektronicky) Běžná e-mailová komunikace, datová schránka (elektronická) Jídelna: Přihlášky ke stravování (listinná) Jídelna: Výběr stravného, přehled plateb (listinně a elektronicky) Jídelna: Počet obědů zaměstnanců a jiných strávníků (elektronicky) Smlouvy, dohody (listinně) Kamerový systém (elektronicky)                                                                    
Jsem správcem nebo zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce? (konkrétní označení) Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce                                                                    
Účel zpracování Matrika školní jídelny( evidence) Bezpečnost na pracovišti a ve škole Bezpečnost na pracovišti a ve škole Vedení mzdové a personální agendy Evidence hotovostních a bezhotovostních plateb Vedení účetnictví Výroční zprávy a roční plány školy Komunikace se zákonnými zástupci a dalšími osobami Přihlášky ke stravování do školní jídelny Výběr stavného, přehled plateb ve školní jídelně Počet obědů zaměstnanců a jiných strávníků ve školní jídelně evidence smluv, dodávky, dohody s odběrately ochrana majetku                                                                    
Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají) Žáci školy, zákonní zástupci zaměstnanci a žáci zaměstnanci školní jídelny, žáci zaměstnanci školní jídelny plátci v hotovosti a na účet jídelny dodavatelé, odběratelé, žáci, zaměstnanci zaměstnanci školní jídelny, žáci Příjemci a odesílatelé pošty Žáci,zaměstnanci školní jídelny, cizí strávníci Žáci, zákonní zástupci a pracovníci školní jídelny a školy, cizí strávníci Zaměstnanci školy a školní jídelny, cizí strávníci zastupitelé firem Žáci, zákonní zástupci a pracovníci školní jídelny a školy, cizí strávníci, veřejnost                                                                    
Kategorie osobních údajů jmenné, adresné, , datum narození, jména zákonných zástupců, kontaktní údaje Jmenné, adresa, pojišťovna, kontakty Jmenné, datum narození, podpis Jmenné, adresní, datum narození, rodné číslo, o jiných osobách, číslo bankovního účtu, zdravotní pojišťovna, podpis jmenné, částky, čísla z účtů, variabilní symboly jmenné, částky, čísla z účtů, variabilní symboly Jmenné Jmenné, adresní, kontaktní, podpis Jmenné, adresní, jmenné zákonných zástupců, kontaktní, podpis Jmenné, adresní, číslo bankovního účtu, variabilní symbol Jmenné jmenné, IČO, adresa, bankovní účet podobizny                                                                    
Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, sociální správa, zdravotní pojišťovna, finanční úřad Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci                                                                    
Doba uchování osobních údajů 45 let 5 let (kniha), hlášení a dokumentace 10 let 5 let (nemá dobu skartace) 50 let - personální listy, 30 let mzdové listy, 10 let - nemocenské , sociální a zdravotní pojištění, pracovní smlouvy, 10 let - DPP, DPČ, mzdové lístky, výplatní listiny, evidence pracovní doby, 5 let - návrhy odměn, výplatní lístky apod., 5 let - další vzdělávání pedagogických pracovníků 10 let 10 let 10 let 5 let 3 roky 5 let 5 let 5 let 168 hodin                                                                    
Předávají se osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE                                                                    
Právní titul účelu zpracování dle čl. 6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění smlouvy
c) splnění právní povinnosti
d) nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu
e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci na základě pověření
f) oprávněný zájem příslušného správce či třetí strany
c c c c c c c c c c e b f                                                                    
Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. c), e), f) + v případě písm. f) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany Zákon č. 561/2004 Sb.,školský zákon, Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce Zákon č. 561/2004 Sb.,školský zákon zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví § 7 zák. č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů § 4 vyhl. č. 365/2014 Sb., o dokumentaci škol a školských zařízeních § 5 vyhl. č. 107/2005 Sb., o školním stravování vyhl. č. 107/2005 Sb., o školním stravování Není třeba vyplnit buňku. oprávněný zájem příslušného správce či třetí strany                                                                    
Zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, zda subjekt údajů má povinnost OÚ poskytnout + důsledky neposkytnutí zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný smluvní NE                                                                    
Pokud se údaje nezískaly od subjektu údajů a jejich získání není uloženo zákonem, jaký je zdroj osobních údajů? X X X X X X X X X X X X X                                                                    
Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, pokud ano, informace o tom NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE