Provoz školy od 30. 11. 2020

Provoz školy od 30. 11. 2020

Na základě informací MŠMT k provozu škol a školských zařízení od 30. 11. 2020 se bude naše základní škola řídit tímto předpisem:

Je povolena osobní přítomnost:

• všech žáků I. stupně (1. a 2. ročník se již prezenčně vyučuje od 18. 11. 2020).

• žáků 9. ročníku.

 • žáků 6. – 8. ročníku v režimu tzv. rotační výuky (střídání celých tříd po týdnu). Pro všechny žáky je povinná prezenční výuka ve výše uvedeném režimu. Během prezenční výuky včetně školní družiny platí povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Rotační výuka: Cílem rotační výuky je organizovat vzdělávání po přechodnou dobu tak, aby se snížil počet žáků přítomných ve škole.

 • v 1. týdnu od 30. 11. (lichý týden) nastoupí k prezenční výuce žáci 6.B, 7.B, 8.B

 • v druhém týdnu od 7. 12. (sudý týden) nastoupí k prezenční výuce žáci 6.A, 7.A,  8.A. Žáci se budou takto po týdnech pravidelně střídat v prezenčním a distančním vzdělávání až do odvolání. Obě formy plnění základní školní docházky jsou pro žáky povinné.

• Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně vzdělávají distančním způsobem.

• Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují ani nijak neprolínají).

• Příchod a odchod žáků do školy a ze školy bude organizován tak, aby nedocházelo ke kontaktu žáků různých tříd.

7:20 – 1. + 2.třídy,  7:25 – 3. + 4. třídy, 7:30 – 5. třídy, 7 : 40 – II. stupeň,

Žáky před školou si budou vyzvedávat učitelé 1. vyučovacích hodin, odpolední výuka (7., 8. + 9. hodina se ruší)

• Jsou zakázány zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

• Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole pro žáky, kteří jsou v daném týdnu na distanční výuce doma (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník). O organizaci případné konzultace rozhodne vyučující daného předmětu s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

• Za dodržení homogenity skupiny žáků jedné třídy je možné realizovat vzdělávací činnost ve venkovních prostorách, a to i mimo areál školy. Z epidemiologického hlediska je zásadní zejména pravidelné větrání vnitřních prostor školy v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň uprostřed každé vyučovací hodiny. Proto je potřeba vybavit děti do třídy teplejším oblečením včetně čepice.

 Provoz školní družiny od 30. 11. 2020 :

• Odpolední školní družina bude v obvyklém časovém režimu, ranní družina nebude probíhat.

• Rodiče žáků upřesní způsob příchodů a odchodů svých dětí na základě písemné domluvy s vychovateli ŠD.

Provoz školní jídelny

Školní jídelna bude v provozu za stávajícího hygienického režimu, který platí od 18. 11. 2020. Dále platí:

• Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce.

 • Žáci v distanční výuce, kteří mají zaplacený oběd, si jej odeberou u výdejního okénka do přineseného jídlonosiče.

  • Obědy si ve školní jídelně zajistěte sami.

 

 V Nové Pace dne 26. listopadu. 2020

 Mgr. Milan Schlögl -  ředitel školy