Zápis do prvních tříd

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, srdečně Vás zveme na zápis dětí do první třídy.

Škola nabízí:

příjemné prostředí v tradiční budově, individuální přístup k dětem, možnost slovního hodnocení, možnost navštěvovat školní družinu, výuku informatiky (4. – 9. roč.), vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, nápravu a péči o děti se všemi druhy vývojových poruch učení, výuku anglického jazyka od 1. třídy v rámci nepovinných předmětů, nepovinné předměty zaměřené na tělesnou, výtvarnou, hudební a ekologickou výchovu, výuku s využitím moderní techniky (interaktivní tabule a speciální programy),  moderní halu pro sportovní účely.

Ve škole se vzdělávají žáci v běžných třídách a ve dvou třídách speciálních.

Kritéria pro přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

Zápis pro školní rok 2021/2022 se týká:

1. Dětí narozených v období 1. 9. 2014 - 31. 8. 2015,
2. Dětí s odkladem povinné školní docházky z loňského roku,
3. Dětí, které dovrší 6 let věku po 1. 9. 2021, nejpozději však 30. 6. 2022.
    V tomto případě je nutné doložit:
    a) U dětí, které dosáhnou věku 6 let v období 1. 9. - 31. 12. 2021 - doporučení PPP/SPC.
    b) U dětí, které dosáhnou 6 let v období 1. 1. – 30. 6. 2022 - doporučení PPP/SPC a pediatra.

Škola přijímá:

1. přednostně děti s trvalým pobytem ve spádové oblasti školy,
2. sourozence žáků školy z nespádových oblastí,
3. ostatní děti z nespádových oblastí.

Spádová oblast školy: Nová Paka

Škola zřizuje pro školní rok 2021/2022 dvě první třídy s maximální kapacitou 60 žáků.
Pokud překročí počet zájemců 60 žáků, bude zřízena třetí třída.

Škola je povinna zveřejnit seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam přijatých dětí bude zveřejněn na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy po dobu minimálně 15 dnů.

Registrační číslo přidělené Vašemu dítěti bude shodné s číslem jednacím na „Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání“.

Průběh zápisu

 

ZÁPIS DISTANČNÍ FORMOU - BEZ ÚČASTI DĚTÍ,

který bude probíhat individuálně v průběhu celého měsíce dubna.  Máme pro Vás připraveno několik možností, jak přihlásit Vašeho syna/dceru do školy a zároveň minimalizovat kontakt mezi námi.

K dispozici jsou dva formuláře rozšířené o „Informace pro rodiče“:

Pokud nemáte možnost stažení a vytištění žádosti, bude možné si jí vyzvednout ve škole každý pracovní den od 1. dubna v čase 8:00 - 10:00 hodin. (Doporučujeme do 24. 4. 2021 z důvodu zpracování.)

Termín odevzdání „Žádosti…“ A) i B) je do 30. 4. 2021.

V žádosti vyplňte emailové adresy a telefonní čísla, abychom s Vámi mohli dále komunikovat. Součástí žádosti jsou také „Informace pro rodiče“, které, prosíme, podepište a přiložte k žádosti.

V rámci minimálního kontaktu Vás prosíme o dodání  podepsané „Žádosti“ včetně “Informací“  a „Doporučení“ (v případě „Žádosti o odklad“) jednou z následujících možností:

  • poštou,
  • vložením do schránky školy, která je umístěna u hlavního vchodu,
  • případně lze „Žádost“ naskenovat a poslat jako přílohu mailem na adresu: zapis@zsnovapaka.cz.
    V tomto případě je nutné do pěti dnů podání žádosti ve škole potvrdit osobně.
  • osobním podáním ve škole.  

V případě jakýchkoli nejasností kontaktujte paní zástupkyni PaedDr. Jarmilu Tázlarovou  (mobil: 733 642 164)