Základní škola Nová Paka, Komenského 555 - netfirmy.czZákladní školy - netfirmy.cz

Školská rada

Publikoval

V úterý 17.10.2017 proběhlo zasedání školské rady. Přítomni :O.Viková, M.Pospíšil, D.Kulhánková, I.Tůmová, J.Hendrych, P.Jeřábek Omluveny: I.Hykyšová, J.Věchtová, E.Tauchmanová Host:M.Schlögl Program: 1.Výroční zpráva za školní rok 2016/17 Výroční zpráva byla schválena : 6 pro, 0 proti 2.Informace řed.školy ke školnímu roku 2017/18 3.Seznámení s průběhem šablon Amos 22 4.Termín voleb do šk.rady –...

Více informací

Školská rada 13.6.2017

Publikoval

Přítomni: Mgr. Petr Jeřábek, Mgr. Dagmar Kulhánková, Ing.Josef Hendrych, Bc.Olga Viková, Mgr.Ivana Tůmová, Mgr.Milan Pospíšil Omluveni: Mgr. Ivona Hykyšová, Jitka Věchtová, Eva Tauchmanová   Program: Prezentace školy Seznámení s programem ke konci školního roku Výroční zpráva Úprava  ŠVP od 1.9.2017 Informace ředitele školy – vyřazení žáků 9.ročníku 29.6. 2017 od 15:00 hodin v aule školy zahraničním zájezdy –  Berlín , Drážďany Olympijská štafeta 1.stupně základních škol zápis do 1.tříd informace z MěÚ Nová Paka Usnesení: ŠR schvaluje úpravu ŠVP od 1.9. 2017 V Nové Pace 16.6.2017    Zapsala Mgr.Dagmar Kulhánková...

Více informací

Školská rada

Publikoval

Zápis z jednání školské rady   Datum:  20.10.2015   Přítomni: P.Jeřábek, J.Hendrych, D.Kulhánková, O.Viková, M.Pospíšil, J.Věchtová Omluveni: I.Tůmová, E.Tauchmanová, I.Hykyšová   Host. M.Schlögl – ředitel školy   Pořad schůze: Schválení výroční zprávy za rok 2014/16 Pro: všichni zúčastnění Informace o zahájení školního roku 2015/16 Zhodnocení oslav 110.let výročí školy Informace s o projektech Výzva 56 – čtenářská gramotnost Výzva 57 – jazyky, technické práce     Termín příští schůze :   23.5.2016   Zapsala : D.Kulhánková                     Zápis z jednání školské rady   Datum:  23.5.2015   Přítomni: P.Jeřábek, J.Hendrych, D.Kulhánková, O.Viková, M.Pospíšil, J.Věchtová, I.Hykyšová   Omluveni: I.Tůmová, E.Tauchmanová   Host. M.Schlögl – ředitel školy   Pořad schůze: Uvítání předsedkyní ŠR Informace ředitele školy – úprava ŠVP ZV , dodatky k inkluzi Vyřazení žáků 9.ročmíku 29.6. 2016 v aule školy od 15,00 hodin Zařazení žáků do středních škol – 5. a 9.ročník Seznámení s výsledky projektů za školní rok 2015/ 16 –  Comenius, Výzva 56, Výzva 57 Předpokládané projekty na šk.rok 2016/17 Zápis a počet dětí do tříd Enviromentální výchova – I.Hykyšová Úspěchy školy při soutěžích – např. V.Sedláček – 2.místo v celostátním finále olympiády v anglickém jazyce       Termín příští schůze :   11.10.2016   Zapsala :...

Více informací

Zápis z jednání Školské rady ze dne 15.června 2011

Publikoval

Přítomni:             Ing.Jitka Nováková, RNDr.Jaroslav Bareš, Ing.J.Hendrych, p.Vladimír Rosenberg, paní Hana Fejfarová, Mgr.D.Kulhánková, Mgr.I.Tůmová, Mgr.Martin Holan. Omluvena:          Mgr.M.Nádvorníková jako host po část jednání:              Mgr.Milan Schlögl, ředitel školy; paní M.Krejcarová,ved.ŠJ Program: Zahájení Volby do Rady školy pro další voleb.období Připomínky ke školní jídelně Informace ředitele školy 1.Zahájení:  předsedkyně ŠR zahájila  jednání. Program byl schválen jednomyslně. Volba zapisovatele. 2. ŘŠ informoval radu o průběhu voleb do Školské rady ( jednalo se o části rady ze strany rodičů žáků i ze strany pedagogických pracovníků). Byla stanovena volební komise, oboje volby proběhly dle volebního řádu, volební lístky byly uloženy. Předsedkyně ŠR seznámila přítomné se složením rady, které bude platné od školního roku 2011/12:                                Zvolení zástupci rodičů dětí se nemění (Ing.Nováková, pí.Fejfarová, p.Rosenberg).                                Zvolení zástupci pedagogů: Mgr.I.Tůmová, Mgr.Soňa Bucková, Mgr.D.Kulhánková. 3.  Ing.Hendrych podal podrobnou informaci o vyhodnocování dotazníků, týkajících se spokojenosti/nespokojenosti s činností školní jídelny. Této části jednání se účastnila ved.ŠJ paní M.Krejcarová. Počet anonymních respondentů byl 281. Ved.ŠJ pí. Krejcarová přislíbila připomínky projednat se zaměstnanci jídelny.  Připomněla např., že jídelna je vázána vyhláškami a předpisy, které dodržuje (jsou i kontrolovány), těmi jsou pak ovlivňovány některé parametry, např.teplota jídla (zde je předeps.60 st.C), pestrost stravy atd..Zároveň informovala o projektu „Škola podporující zdraví“. Diskuse k problému, např.o sortimentu nápojů nabízeném ŠJ, o počtu strávníků atp.. 4. Ředitel školy informoval o přípravě výroční zprávy. Bylo dohodnuto, že postup jejího schvalování bude obdobný, jako dříve; ŘŠ pošle návrh elektronickou poštou členům rady k prostudování ještě před zasedáním. Dále informoval o setkání s rodiči budoucích prvňáčků a obsazení 1.tříd a třídy přípravné ve škol.roce 2011/12. zapsal Martin...

Více informací

Zápis z jednání ŠR 2.11.2009

Publikoval

Přítomni:        Ing.J.Nováková, předsedkyně ŠR;  RNDr.J.Bareš; pí.Hana Fejfarová; Ing.J.Hendrych; Mgr.D.Kulhánková; Mgr.M.Nádvorníková; p.Vl.Rosenberger ; Mgr.M.Holan  – členové ŠR  a                           Mgr.Milan Schlögl, řed.školy  jako host   Omluvena:     Mgr.I.Tůmová     Program jednání:      1.         Zahájení, schválení programu, volba   zapisovatele.                                                  2.         Výroční zpráva školy za školní rok 2008/2009:                         ředitel školy reflektoval průběžně na připomínky členů ŠR, které promítl do konečné verze. Zásadní připomínky nebyly, dílčí nesrovnalosti byly na místě vyřešeny.                                                Ředitel školy přislíbil zveřejnění zprávy na webových stránkách ZŠ.                           Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 byla schválena   (hlasováním jednohlasně).                                                                                                      3.         Předs.ŠR obdržela Zprávu o provedené školní inspekci, informovala radu, že hodnocení školy bylo pozitivní.                                                                        4.         Závěr jednání.     Zapsal: Martin...

Více informací

Zápis z jednání ŠR 23.9.2009

Publikoval

Přítomni:        Ing.J.Nováková, předsedkyně ŠR;  RNDr.J.Bareš; pí.Hana Fejfarová; Ing.J.Hendrych; Mgr.D.Kulhánková; Mgr.M.Nádvorníková; Mgr.I.Tůmová; Mgr.M.Holan  – členové ŠR a                           Mgr.Milan Schlögl, řed.školy  jako host   Nepřítomen: p.Vl.Rosenberg     Program jednání:      1.         Uvítání přítomných, schválení programu, volba   zapisovatele.                                                  2.         Výroční zpráva školy za školní rok 2008/2009:                         ředitel školy seznámil přítomné s vyhláškou MŠMT, vydanou během letních prázdnin, která poněkud upravuje formu, kterou mají mít výroční zprávy základních škol.                           Usnesení: výroční zpráva bude znovu uspořádána, rozeslána opětně členům ŠR a po případném připomínkování projednána a uzavřena (schválena) na příštím zasedání Školské rady.                                                   3.         Ředitel školy a výchovná poradkyně Mgr.I.Tůmová informovali o svých poznatcích z proběhnuvší školní inspekce. Konkrétní  závěry budou po uzavření inspekční zprávy Českou školní inspekcí v souladu s přísl.vyhl.zaslány řediteli školy, předsedkyni Školské rady a zřizovateli.                                                  4.         Závěr jednání. Příští schůze bude stanovena tak, aby mohla být v termínu projednána výroční zpráva za šk.r. 2008/09.      Zapsal: Martin Holan...

Více informací