Základní škola Nová Paka, Komenského 555 - netfirmy.czZákladní školy - netfirmy.cz

Rada školy

Publikoval

Rada školy 5.2. 2018 1.zasedání  RŠ při ZŠ Nová Paka, Komenského 555 Přítomni: P.Bouchner, Mgr. Milan Pospíšil, Ing. Ladislava Kocourková, Mgr. Ivona Hykyšová, Mgr. Ivana Tůmová, Mgr. Dagmar Kulhánková, Mgr. Lucie Novotná, Mgr. Petr Jeřábek, Bc. Olga Viková Volba předsedy: Bc. Olga Viková zvolena všemi hlasy. Informace ředitele školy o škole ve školním roce 2017 – 18 Odchod žáků na víceletá gymnázia Investice na opravu střechy ( západ dvůr) počítačová síť (projekt MAP) akce školy – lyžařské závody – akce pro předškoláky – zápis 6. a 7.4.2018 – projekty Návrh další schůzky – červen 2018   V Nové Pace 15.2. 2018   Zapsala Mgr. Dagmar...

Více informací

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Publikoval

 V souladu s Volebním řádem školské rady ZŠ Nová Paka, Komenského 555 vyhlašuji volby do ŠR  pro volební období  leden 2018 – prosinec 2020 a to ve dvou etapách. a)Volby zástupců pedagogických pracovníků – uskuteční se dne 30. 11. 2017. Za tímto účelem jmenuji volební komisi ve složení Jarmila Tázlarová, Marcela Ferklová a Lukáš Macák. Těmto třem členům VK může kdokoliv ze zaměstnanců dávat návrhy na členy ŠR z řad učitelů a to nejpozději do 16. 11. 2017. Na jejich základě bude vytvořen hlasovací lístek. V den voleb (při PR) dostane každý ped. pracovník volební lístek, ve kterém zatrhne 3 jména. Po vyhodnocení volební komisí budou jmenováni členy ti tři pedagogové, kteří získají nejvyšší počet hlasů. V případě rovnosti rozhoduje los. b)Volby zástupců rodičů. Nejpozději do 15 11. 2017 dostanou prostřednictvím svých dětí všichni rodiče stručný dopis – informaci o volbách do ŠR a budou vyzváni, aby buď dali souhlas s vlastní kandidaturou  nebo navrhli jiného rodiče na kandidátku. Nejpozději   tři dny před konáním, tj.  4. 12.  2017, rodičovského sdružení. Ti, kdo souhlasí se svým umístěním na kandidátku, toto oznámí třídnímu učiteli svého dítěte. Na základě toho bude sestavena kandidátka rodičů. Volby následně proběhnou tak, že opět prostřednictvím dětí všechny rodiny dostanou kandidátku, ve které označí tři jména. Tyto hlasovací lístky vloží při rodičovské schůzce do hlasovací urny. Volby budou ukončeny ke dni 7. 12. 2017v  17:00, volební komise ve složení Jarmila Tázlarová, Marcela Ferklová a Lukáš Macák, otevřou urnu a spočítají hlasy. Tři kandidáti s největším počtem hlasů se stanou členy ŠR. Také zde v případě rovnosti hlasů rozhoduje los. O výsledku voleb pod písmenem a) i b) bude vyhotoven zápis podepsaný členy náležité volební komise. První zasedání nové školské rady se uskuteční v jarním termínu, první schůzi svolá ředitel školy, další pak bude vždy svolávat zvolený předseda ŠR. V Nové Pace 1.11.2017                                                Mgr. Milan Schlögl – ředitel...

Více informací

Školská rada

Publikoval

V úterý 17.10.2017 proběhlo zasedání školské rady. Přítomni :O.Viková, M.Pospíšil, D.Kulhánková, I.Tůmová, J.Hendrych, P.Jeřábek Omluveny: I.Hykyšová, J.Věchtová, E.Tauchmanová Host:M.Schlögl Program: 1.Výroční zpráva za školní rok 2016/17 Výroční zpráva byla schválena : 6 pro, 0 proti 2.Informace řed.školy ke školnímu roku 2017/18 3.Seznámení s průběhem šablon Amos 22 4.Termín voleb do šk.rady –...

Více informací

Školská rada 13.6.2017

Publikoval

Přítomni: Mgr. Petr Jeřábek, Mgr. Dagmar Kulhánková, Ing.Josef Hendrych, Bc.Olga Viková, Mgr.Ivana Tůmová, Mgr.Milan Pospíšil Omluveni: Mgr. Ivona Hykyšová, Jitka Věchtová, Eva Tauchmanová   Program: Prezentace školy Seznámení s programem ke konci školního roku Výroční zpráva Úprava  ŠVP od 1.9.2017 Informace ředitele školy – vyřazení žáků 9.ročníku 29.6. 2017 od 15:00 hodin v aule školy zahraničním zájezdy –  Berlín , Drážďany Olympijská štafeta 1.stupně základních škol zápis do 1.tříd informace z MěÚ Nová Paka Usnesení: ŠR schvaluje úpravu ŠVP od 1.9. 2017 V Nové Pace 16.6.2017    Zapsala Mgr.Dagmar Kulhánková...

Více informací

Školská rada

Publikoval

Zápis z jednání školské rady   Datum:  20.10.2015   Přítomni: P.Jeřábek, J.Hendrych, D.Kulhánková, O.Viková, M.Pospíšil, J.Věchtová Omluveni: I.Tůmová, E.Tauchmanová, I.Hykyšová   Host. M.Schlögl – ředitel školy   Pořad schůze: Schválení výroční zprávy za rok 2014/16 Pro: všichni zúčastnění Informace o zahájení školního roku 2015/16 Zhodnocení oslav 110.let výročí školy Informace s o projektech Výzva 56 – čtenářská gramotnost Výzva 57 – jazyky, technické práce     Termín příští schůze :   23.5.2016   Zapsala : D.Kulhánková                     Zápis z jednání školské rady   Datum:  23.5.2015   Přítomni: P.Jeřábek, J.Hendrych, D.Kulhánková, O.Viková, M.Pospíšil, J.Věchtová, I.Hykyšová   Omluveni: I.Tůmová, E.Tauchmanová   Host. M.Schlögl – ředitel školy   Pořad schůze: Uvítání předsedkyní ŠR Informace ředitele školy – úprava ŠVP ZV , dodatky k inkluzi Vyřazení žáků 9.ročmíku 29.6. 2016 v aule školy od 15,00 hodin Zařazení žáků do středních škol – 5. a 9.ročník Seznámení s výsledky projektů za školní rok 2015/ 16 –  Comenius, Výzva 56, Výzva 57 Předpokládané projekty na šk.rok 2016/17 Zápis a počet dětí do tříd Enviromentální výchova – I.Hykyšová Úspěchy školy při soutěžích – např. V.Sedláček – 2.místo v celostátním finále olympiády v anglickém jazyce       Termín příští schůze :   11.10.2016   Zapsala :...

Více informací

Zápis z jednání školské rady

Publikoval

Zápis z jednání školské rady   Datum:  23.5.2015   Přítomni: P.Jeřábek, J.Hendrych, D.Kulhánková, O.Viková, M.Pospíšil, J.Věchtová, I.Hykyšová   Omluveni: I.Tůmová, E.Tauchmanová   Host. M.Schlögl – ředitel školy   Pořad schůze: Uvítání předsedkyní ŠR Informace ředitele školy – úprava ŠVP ZV , dodatky k inkluzi Vyřazení žáků 9.ročmíku 6. 2016 v aule školy od 15,00 hodin Zařazení žáků do středních škol – 5. a 9.ročník Seznámení s výsledky projektů za školní rok 2015/ 16 –  Comenius, Výzva 56, Výzva 57 Předpokládané projekty na šk.rok 2016/17 Zápis a počet dětí do tříd Enviromentální výchova – I.Hykyšová Úspěchy školy při soutěžích – např. V.Sedláček – 2.místo v celostátním finále olympiády v anglickém jazyce       Termín příští schůze :   11.10.2016   Zapsala :...

Více informací