Základní škola Nová Paka, Komenského 555 - netfirmy.czZákladní školy - netfirmy.cz

Prodej stravné říjen 2018

Publikoval

Š k o l n í j í d e l n a, Komenského 555, Nová Paka Prodej stravného na říjen 2018 25.9. 2018 7,30 – 11,- hod, 12,- – 15,- hod 26.9. 2018 7,30 – 11,- hod, 12,- – 15,- hod 1.10. 2018 7,30 – 11,- hod, 12,- – 15,- hod 2.10. 2018 7,30 – 11,- hod, 12,- – 13,30 hod Upozornění Pro 1.přihlášení ke stravování dětí, žáků je třeba vyplnit „ Přihlášku ke stravování“ (tiskopis naleznete http://zsnovapaka.cz/rubrika/skolni-jidelna/ ) V Nové Pace 19.9.2018 Bc....

Více informací

Informace o zpracování osobních údajů

Publikoval

Správce údajů: Školní jídelna Nová Paka, Komenského 555 Kontakty na správce : tel.: 493722563, email: sjnovapaka@seznam.cz Jaká je odpovědnost správce? Jako správce školní jídelny jsme odpovědni za veškerá zpracování Vašich osobních údajů v rámci některé agendy ve školní jídelně. Dále vyřizujeme Vaše žádosti (např. o opravu, výmaz, o informaci o Vašich osobních údajích), námitky, a poskytujeme Vám informace o tom, jak a proč s vašimi osobními údaji nakládáme. O řádné nakládání s osobními údaji se stará také pověřenec. Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: zdenek.kaspar@sms-sluzby.cz, tel. +420 777 919771 K čemu je mi pověřenec? Na pověřence se také můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv, které se týkají přímo Vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy ve školní jídelně, a to zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na zástupce školní jídelny. Pověřenec Vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí, předá správci spolu s doporučením, jak je řešit, případně vám poskytne základní informace a konzultaci. Je vázaný mlčenlivostí1 a dodržuje důvěrnost i o stížnostech2. Odpovědný za vyřízení Vašich dotazů, podnětů, námitek a požadavků je však výhradně samotný správce. Jaká jsou Vaše práva? Pokud Vaše osobní údaje používáme v rámci nějaké agendy školní jídelny (odborně řečeno – naše školní jídelna je zpracovává jako správce), máte právo: 1) Dotázat se, zda se zpracovávají, a žádat jejich kopii (export) (podrobněji čl. 15 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, dále používáme zkratku ON). V případě, že Váš požadavek na poskytnutí těchto informací bude zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený, zejména opakovaný v krátké době, můžeme požadovat úhradu přiměřených nákladů . Zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený požadavek můžeme též odmítnout. 2) Požadovat opravu svých osobních údajů, pokud jsou nepřesné, požadovat jejich vymazání, pokud se zpracovávají neoprávněně, a požadovat, abychom jejich zpracování omezili (podrobněji čl. 16, 17 a 18 ON). 3) Dále v případech, kdy zpracování probíhá proto, že tím plníme náš úkol ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni (čl. 6 odst. 1 písm. e) ON), anebo kvůli našemu oprávněnému zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) ON), máte právo podat proti tomuto zpracování tzv. námitku (podrobněji čl. 21 ON). 4) Dále máte právo se o zpracování svých osobních údajů dozvědět informace, vztahující se k jednotlivým agendám („účelům zpracování“), které zároveň zveřejňujeme na www.zsnovapaka.cz. 5) Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na tom, že jste nám k němu udělili souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. anebo čl. 9 odst. 2 písm. a ON), máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Souhlas odvoláte tak, že na adresu sjnovapaka@seznam.cz zašlete zprávu, v níž uvedete, o jaký souhlas jde a že ho odvoláváte. Totéž můžete zaslat i listinnou zásilkou na naši adresu, uvedenou na začátku tohoto textu, anebo osobně. 6) Ve Vašich dotazech, podnětech a požadavcích ke svým osobním údajům na sebe se...

Více informací

Změna cen obědů k 1.2.2018

Publikoval

Š k o l n í j í d e l n a Nová Paka, Komenského 555, 509 01 Nová Paka Změna cen obědů k 1.2.2018 : ( podle vyhlášky č.107/2005Sb., o školním stravování, ve znění současných předpisů) 1. Strávníci do 6 let MŠ ……………….. 19,- Kč ( přesnídávka ….. 7,- Kč, svačina ….. 7,- Kč) 2. Strávníci 7-10 let MŠ,ZŠ …………….. 23,- Kč ( přesnídávka ….. 9,- Kč, svačina ….. 8,- Kč) 3. Strávníci 11 – 14 let ZŠ ………………. 26,- Kč 4. Strávníci 15 a více let ……………….. 27,- Kč 5. Zaměstnanci škol ……………………… 61,- Kč 6. Ostatní strávníci ……………………… 62,- Kč V Nové Pace 17.1.2018 Bc....

Více informací

Vnitřní řád školní jídelny

Publikoval

Š k o l n í j í d e l n a, N o v á P a k a , Komenského 555, okr.Jičín, tel. 493722563 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 75016834 Vnitřní řád školní jídelny Provoz školní jídelny se řídí: · zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, · vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, · vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů, · nařízení EU č. 852/2004 o hygieně potravin , ve znění pozdějších předpisů, · vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování, ve znění pozdějších předpisů. I. Organizace provozu Do prostor školní jídelny mají povolen vstup pouze osoby přihlášené ke stravování. Objednávky, výdej a kontrola obědů je prováděna pomocí bezdotykového čipu. Cena čipu je 100,- Kč, slouží strávníkovi po celou dobu docházky. Při zapomenutí čipu se žák hlásí u pracovnice dohledu, ztrátu čipu neprodleně nahlásí vedoucí jídelny. V průběhu výdejní doby obědů zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků pracovnice školní jídelny, která vykonává dohled nad žáky během výdeje obědů v době od 11,25 do 13,30 hod . Po vstupu do prostor školní jídelny využívají žáci regály a věšáky k odložení školních pomůcek. Školní jídelna nezodpovídá za věci nesouvisející se školním vyučováním (peněženky, mobily apod. ) Strávníci se zařadí k výdejnímu pultu a vyzvednou celý oběd včetně doplňků. Strávníci konzumují celý oběd včetně doplňků ( moučníku, ovoce) v prostorách školní jídelny. Po konzumaci oběda odnesou do vyhrazeného prostoru použité nádobí. Strávníci jsou povinni se chovat při stravování ohleduplně v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování, řídit se pokyny vedoucí jídelny, pracovnice zajišťující dohled a vedoucí kuchařky. Za čistotu stolů během výdejní doby zodpovídá pracovnice dohledu. Úraz, nevolnost strávníků ve školní jídelně se hlásí pracovnici dohledu, stejně tak technické a hygienické závady. Oběd do jídlonosiče se pro žáky školy vydává pouze v první den nemoci. Možnost výběru ze dvou druhů jídel. Jídlo č. 1 je přihlášeno při uhradě stravného, jídlo č. 2 se přihlašuje pomocí čipu na objednávkovém terminálu v jídelně nebo využitím internetových objednávek. II. Výše stravného Výše stravného je určena vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, a na základě cen potravin, výše provozních a mzdových nákladů. Kategorie stravného : Strávníci do 6 let …………………… 19,- Kč ( přesnídávka 7,- Kč) svačinka 7,- Kč celkem: 33,- Kč v MŠ Strávníci 7-10 let ……………………. 23,- Kč ( přesnídávka 8,- Kč) svačinka 7,- Kč celkem: 40,- Kč v MŠ Strávníci 11-14 let ………………….. 26,- Kč Strávníci starší 15 let ………………. 27,- Kč Zaměstnanci ŠJ ………………….. 27,- Kč zaměstnanci ZŠ ……………………. 61,- Kč cizí...

Více informací

Informace o alergenech

Publikoval

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25.října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, které ukládá povinnost stravovacích provozů uvádět alergeny obsažené v nabízených pokrmech s účinností od 13.12.2014. Alergeny (potraviny uvedené v příloze II. Nařízení 1169/2011), obsažené v nabízených pokrmech, uvádíme na jídelním lístku pod následně vypsanými zkratkami: Alergeny: OBI – Obiloviny obsahující lepek a výrobky nich; KOR – Korýši a výrobky nich; VEJ – Vejce a výrobky z nich; RYB – Ryby a výrobky z nich; ARA – Jádra podzemnice olejné (arašídy) a výrobky z nich; OŘE – Skořápkové plody, ořechy, pistácie, makadam, mandle a výrobky z nich; SOJ – Sójové boby a výrobky z nich; MLE – Mléko a výrobky z něj (včetně laktózy); CEL – Celer a výrobky z něj; HOŘ – Hořčice a výrobky z ní; SEZ – Sezamová semena a výrobky z nich; SO2 – Oxid siřičitý a siřičitany; MĚK – Měkkýši a výrobky z nich; LUP – Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj; V Nové Pace...

Více informací