Základní škola Nová Paka, Komenského 555 - netfirmy.czZákladní školy - netfirmy.cz

Volby do školské rady

Publikoval

      Volby do školské rady konané ve dvou termínech: Volba zástupců pedagogického sboru proběhla 30.11.2017 Zvoleny byly: Mgr. Ivona Hykyšová, Mgr. Dagmar Kulhánková, Mgr. Ivana Tůmová   Volba zástupců rodičů proběhla 7.12.2017 Zvoleni byli: Bc.Olga Viková – dcera ve 4.A                                   –  94 hlasů Mgr.Petrv Jeřábek – dcery ve 3.A a 5.A                  – 103 hlasů Mgr.Lucie Novotná  –   syn ve 2.A                          – 72 hlasů     Volební komise ve složení: PaedDr. Jarmila Tázlarová, Mgr. Marcela Ferklová, Mgr. Lukáš Macák Zbývající členy ŠR bude jmenovat RM Nová Paka      ...

Více informací

Dotazníky komunitního plánování

Publikoval

Jednotlivé dotazníky v rámci komunitního plánování jsou určeny pro RODINY S DĚTMI A MLÁDEŽ ŽIJÍCÍ NA ÚZEMÍ SPRÁVNÍHO OBVODU NOVÉ PAKY. Dotazník pro děti 9 – 11 let Dotazník pro děti a mládež 12 let  –  1,2 ročník střední školy Dotazník pro rodiče s...

Více informací

Zápis do prvních tříd

Publikoval

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, srdečně Vás zveme na zápis do první třídy. Zápis proběhne v pátek 6.4.2018 od 14: do 18: hodin a v sobotu  7.4.2018 od 8:30 do 11:30 hodin. Škola nabízí kromě povinné výuky:  příjemné prostředí v tradiční budově, individuální přístup k dětem, možnost slovního hodnocení, možnost navštěvovat školní družinu, výuku informatiky (4. – 9. roč.), nápravu a péči o děti se všemi druhy vývojových poruch učení, výuku anglického jazyka od 1. třídy v rámci nepovinných předmětů, nepovinné předměty zaměřené na tělesnou, výtvarnou, hudební a ekologickou výchovu, výuku s využitím moderní techniky (interaktivní tabule a speciální programy),  moderní halu pro sportovní účely. Vážení rodiče, k zápisu přineste své občanské průkazy a rodný list dítěte. Průběh zápisu 1) Zápis začíná po vstupu do budovy školy.  Rodiče obdrží tyto dokumenty a vyplní je společně s učiteli 2.stupně v učebně ŠD4 Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (případně – Žádost o odklad školní docházky) 2) K zápisu jsou určeny 2 učebny školní družiny a učebna přípravné třídy Průběh zápisu: Požadavky na dítě při školním zápisu: básnička, písnička, obecný rozhled  – komunikace s učitelem matematické představy, jemná motorika geometrické tvary, barvy stříhání – držení, přesnost kresba postavy, správný úchop tužky, uvolněná ruka správná výslovnost, poznání stejných tvarů vytleskávání rytmu – rytmizace slova výběr dárečku pro dítě, obdržení Upomínkového listu Kritéria pro přijetí žáků do 1. tříd Budou-li rodiče žádat o odklad školní docházky nebo bude-li odklad navržen pedagogem při zápisu, je nutno projednat tuto skutečnost s vedením školy, vyplnit a podepsat  Žádost o odklad školní docházky. Po skončení zápisu mají rodiče možnost i s dětmi prohlédnout si školu, seznámit se s prací na interaktivních tabulích, prohlédnout si veškeré učebny...

Více informací

Školní poradenské pracoviště

Publikoval

Ve škole je zřízeno školní poradenské pracoviště, které poskytuje poradenské a konzultační služby pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy. Škola klade důraz na vzájemnou informovanost , spolupráci a dodržování etického kodexu školních poradenských pracovníků. Ředitel školy: Mgr. Milan Schlögl – 604364247 Zástupce ředitele: PaedDr. Jarmila Tázlarová – 733642164 Výchovný poradce (kariérový poradce): Mgr. Ivana Tůmová – 608515730 Školní metodik prevence: Mgr. Lucie Suchardová – 732775936 Třídní učitel konkrétního žáka Cíle:  zkvalitnit sociální klima škol pracovat se všemi subjekty školy i s dětmi, které nemají problémy a vytvořit tak širokou základnu preventivní činnosti posílit průběžnou a dlouhodobou péči o děti s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování umožnit neodkladné řešení problémů spojených se školní docházkou sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické zázemí pro jejich vytváření poskytovat metodickou podporu při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání při vytváření RVP připravit podmínky a rozšířit možnosti integrace žáků se zdravotním postižením koordinovat služby s ostatními poradenskými zařízeními koordinuje pedagogicko-psychologické poradenství ve škole pracuje s celým systémem školy (vedení, ped. sbor, třídní učitelé, žáci, rodiče žáků) podílí se na vytváření strategií a programů zaměřených na podporu rozvoje osobnosti žáků podílí se na vytváření a realizaci preventivních programů zneužívání návykových látek a negativních jevů v chování žáků podílí se na monitorování problémových projevů chování, pravidelně provádí analýzy a návrhy konkrétních opatření pracuje průběžně s žákovskými kolektivy a ovlivňuje prostřednictvím sociálního učení sociální klima školních tříd a potažmo celé školy podílí se na přijímacím řízení provádí komplexní diagnostiku orientovanou na zjišťování příčin poruch učení a chování zjišťuje individuální předpoklady pro uplatňování a rozvíjení schopností a nadání žáků provádí prevenci školní neúspěšnosti provádí krizovou intervenci koordinuje kariérové poradenství s ostatními subjekty, které poskytují specializované služby kariérového poradenství (PPP, úřady práce…) poskytuje konzultační pomoc rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu zajišťuje koordinaci poskytovaných služeb s ostatními subjekty, zejména PPP, SPC, SVP zajišťuje koordinaci služeb poskytovaných dalšími odborníky ve státním i nestátním sektoru v odůvodněných případech zprostředkovává žákům kontakt s veřejným ochráncem...

Více informací

Exkurze Liberec

Publikoval

EXKURZE LIBEREC Dne 1. 11. 2017 se třídy 3. A a 3.B vypravily do Liberce. Navštívili planetárium v IQ LANDII a IQPARK. V IQPARKU jsme měli možnost zkusit si spoustu úžasných atrakcí( např. moderování). Zde jsme si také mohli koupit nějaký suvenýr. Nejvíce se mi líbilo v planetáriu. Souhvězdí, vesmírná raketa, planety a to vše jako na dlani. Výlet byl krásný a mohli bychom si ho zopakovat. Ondřej Pokorný 3....

Více informací

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Publikoval

 V souladu s Volebním řádem školské rady ZŠ Nová Paka, Komenského 555 vyhlašuji volby do ŠR  pro volební období  leden 2018 – prosinec 2020 a to ve dvou etapách. a)Volby zástupců pedagogických pracovníků – uskuteční se dne 30. 11. 2017. Za tímto účelem jmenuji volební komisi ve složení Jarmila Tázlarová, Marcela Ferklová a Lukáš Macák. Těmto třem členům VK může kdokoliv ze zaměstnanců dávat návrhy na členy ŠR z řad učitelů a to nejpozději do 16. 11. 2017. Na jejich základě bude vytvořen hlasovací lístek. V den voleb (při PR) dostane každý ped. pracovník volební lístek, ve kterém zatrhne 3 jména. Po vyhodnocení volební komisí budou jmenováni členy ti tři pedagogové, kteří získají nejvyšší počet hlasů. V případě rovnosti rozhoduje los. b)Volby zástupců rodičů. Nejpozději do 15 11. 2017 dostanou prostřednictvím svých dětí všichni rodiče stručný dopis – informaci o volbách do ŠR a budou vyzváni, aby buď dali souhlas s vlastní kandidaturou  nebo navrhli jiného rodiče na kandidátku. Nejpozději   tři dny před konáním, tj.  4. 12.  2017, rodičovského sdružení. Ti, kdo souhlasí se svým umístěním na kandidátku, toto oznámí třídnímu učiteli svého dítěte. Na základě toho bude sestavena kandidátka rodičů. Volby následně proběhnou tak, že opět prostřednictvím dětí všechny rodiny dostanou kandidátku, ve které označí tři jména. Tyto hlasovací lístky vloží při rodičovské schůzce do hlasovací urny. Volby budou ukončeny ke dni 7. 12. 2017v  17:00, volební komise ve složení Jarmila Tázlarová, Marcela Ferklová a Lukáš Macák, otevřou urnu a spočítají hlasy. Tři kandidáti s největším počtem hlasů se stanou členy ŠR. Také zde v případě rovnosti hlasů rozhoduje los. O výsledku voleb pod písmenem a) i b) bude vyhotoven zápis podepsaný členy náležité volební komise. První zasedání nové školské rady se uskuteční v jarním termínu, první schůzi svolá ředitel školy, další pak bude vždy svolávat zvolený předseda ŠR. V Nové Pace 1.11.2017                                                Mgr. Milan Schlögl – ředitel...

Více informací