V souladu s Volebním řádem školské rady ZŠ Nová Paka, Komenského 555 vyhlašuji volby do ŠR  pro volební období  leden 2018 – prosinec 2020 a to ve dvou etapách.

a)Volby zástupců pedagogických pracovníků – uskuteční se dne 30. 11. 2017. Za tímto účelem jmenuji volební komisi ve složení Jarmila Tázlarová, Marcela Ferklová a Lukáš Macák. Těmto třem členům VK může kdokoliv ze zaměstnanců dávat návrhy na členy ŠR z řad učitelů a to nejpozději do 16. 11. 2017. Na jejich základě bude vytvořen hlasovací lístek. V den voleb (při PR) dostane každý ped. pracovník volební lístek, ve kterém zatrhne 3 jména. Po vyhodnocení volební komisí budou jmenováni členy ti tři pedagogové, kteří získají nejvyšší počet hlasů. V případě rovnosti rozhoduje los.

b)Volby zástupců rodičů. Nejpozději do 15 11. 2017 dostanou prostřednictvím svých dětí všichni rodiče stručný dopis – informaci o volbách do ŠR a budou vyzváni, aby buď dali souhlas s vlastní kandidaturou  nebo navrhli jiného rodiče na kandidátku. Nejpozději   tři dny před konáním, tj.  4. 12.  2017, rodičovského sdružení. Ti, kdo souhlasí se svým umístěním na kandidátku, toto oznámí třídnímu učiteli svého dítěte. Na základě toho bude sestavena kandidátka rodičů. Volby následně proběhnou tak, že opět prostřednictvím dětí všechny rodiny dostanou kandidátku, ve které označí tři jména. Tyto hlasovací lístky vloží při rodičovské schůzce do hlasovací urny. Volby budou ukončeny ke dni 7. 12. 2017v  17:00, volební komise ve složení Jarmila Tázlarová, Marcela Ferklová a Lukáš Macák, otevřou urnu a spočítají hlasy. Tři kandidáti s největším počtem hlasů se stanou členy ŠR. Také zde v případě rovnosti hlasů rozhoduje los.

O výsledku voleb pod písmenem a) i b) bude vyhotoven zápis podepsaný členy náležité volební komise.

První zasedání nové školské rady se uskuteční v jarním termínu, první schůzi svolá ředitel školy, další pak bude vždy svolávat zvolený předseda ŠR.

V Nové Pace 1.11.2017                                                Mgr. Milan Schlögl – ředitel školy