Ve škole je zřízeno školní poradenské pracoviště, které poskytuje poradenské a konzultační služby pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy. Škola klade důraz na vzájemnou informovanost , spolupráci a dodržování etického kodexu školních poradenských pracovníků.

 • Ředitel školy: Mgr. Milan Schlögl – 604364247
 • Zástupce ředitele: PaedDr. Jarmila Tázlarová – 733642164
 • Výchovný poradce (kariérový poradce): Mgr. Ivana Tůmová – 608515730
 • Školní metodik prevence: Mgr. Lucie Suchardová – 732775936
 • Třídní učitel konkrétního žáka

Cíle: 

 • zkvalitnit sociální klima škol
 • pracovat se všemi subjekty školy i s dětmi, které nemají problémy a vytvořit tak širokou základnu preventivní činnosti
 • posílit průběžnou a dlouhodobou péči o děti s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování
 • umožnit neodkladné řešení problémů spojených se školní docházkou
 • sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické zázemí pro jejich vytváření
 • poskytovat metodickou podporu při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání při vytváření RVP
 • připravit podmínky a rozšířit možnosti integrace žáků se zdravotním postižením
 • koordinovat služby s ostatními poradenskými zařízeními
 • koordinuje pedagogicko-psychologické poradenství ve škole
 • pracuje s celým systémem školy (vedení, ped. sbor, třídní učitelé, žáci, rodiče žáků)
 • podílí se na vytváření strategií a programů zaměřených na podporu rozvoje osobnosti žáků
 • podílí se na vytváření a realizaci preventivních programů zneužívání návykových látek a negativních jevů v chování žáků
 • podílí se na monitorování problémových projevů chování, pravidelně provádí analýzy a návrhy konkrétních opatření
 • pracuje průběžně s žákovskými kolektivy a ovlivňuje prostřednictvím sociálního učení sociální klima školních tříd a potažmo celé školy
 • podílí se na přijímacím řízení
 • provádí komplexní diagnostiku orientovanou na zjišťování příčin poruch učení a chování
 • zjišťuje individuální předpoklady pro uplatňování a rozvíjení schopností a nadání žáků
 • provádí prevenci školní neúspěšnosti
 • provádí krizovou intervenci
 • koordinuje kariérové poradenství s ostatními subjekty, které poskytují specializované služby kariérového poradenství (PPP, úřady práce…)
 • poskytuje konzultační pomoc rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu
 • zajišťuje koordinaci poskytovaných služeb s ostatními subjekty, zejména PPP, SPC, SVP
 • zajišťuje koordinaci služeb poskytovaných dalšími odborníky ve státním i nestátním sektoru
 • v odůvodněných případech zprostředkovává žákům kontakt s veřejným ochráncem práv