Škola přijímá žáky v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním vzdělávání. Školo je povinna zveřejnit seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy po dobu minimálně 15 dnů.

Registrační číslo přidělené vašemu dítěti se shoduje s číslem jednacím na rozhodnutí o přijetí žáka k základnímu vzdělávání.

K zápisu pro školní rok 2017/2018 přicházejí a zápis v řádném termínu absolvují:

  1. děti narozené v období 01. 09. 2010 – 31. 08. 2011
  2. děti, které dovrší 6 let až po 1. 9. 2017:
    • a) pokud dosáhnou věku 6 let do 31. 12. 2017 – musí mít doporučení z PPP /SPC
    • b) pokud dosáhnou věku 6 let po  31. 12. 2017 –  musí mít doporučení z PPP/ SPC a od pediatra
  3. děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku

Postup při přijímání

Škola zřizuje pro školní rok 2017/ 2018 dvě první třídy s maximální kapacitou 60 žáků.
Pokud počet zájemců překročí 60 žáků, bude zřízena třetí třída.

Škola přijímá:

  1. přednostně děti s trvalým pobytem ve spádové oblasti školy
  2. ostatní děti z nespádových oblastí školy

Seznam přijatých žáků bude zveřejněn do 30 dnů na nástěnce školy a webových stránkách pod zapsaným číslem rozhodnutí.

Spádová oblast školy: Nová Paka

Další informace o zápisu do 1. tříd