Základní škola Nová Paka, Komenského 555 - netfirmy.czZákladní školy - netfirmy.cz

Krajské kolo Olympiády v ČJ

Publikoval

9.dubna se student IX.B Jaroslav Mandík zúčastnil krajského kola Olympiády českého jazyka (poté, co úspěšně prošel školním i okresní kolem). V konkurenci pětadvaceti soutěžících ze 9.ročníků a přísluš.tříd gymnázií se umístil na krásném pátém místě v kraji. Zaslouží si poděkování za perfektní přípravu a skvělý výsledek! mh  

Více informací

Výměnný zájezd našich žáků

Publikoval

Ve dnech 10. – 12. září 2013 proběhne další z částí projektu „Kultura a sport v polsko-českých barvách“. Vlastní akce je opět hrazena z operačního programu Přeshraniční spolupráce.  Tentokrát naši žáci vyjedou do polských Pieszyc.  

Více informací

Zápis z jednání Školské rady ze dne 15.června 2011

Publikoval

Přítomni:             Ing.Jitka Nováková, RNDr.Jaroslav Bareš, Ing.J.Hendrych, p.Vladimír Rosenberg, paní Hana Fejfarová, Mgr.D.Kulhánková, Mgr.I.Tůmová, Mgr.Martin Holan. Omluvena:          Mgr.M.Nádvorníková jako host po část jednání:              Mgr.Milan Schlögl, ředitel školy; paní M.Krejcarová,ved.ŠJ Program: Zahájení Volby do Rady školy pro další voleb.období Připomínky ke školní jídelně Informace ředitele školy 1.Zahájení:  předsedkyně ŠR zahájila  jednání. Program byl schválen jednomyslně. Volba zapisovatele. 2. ŘŠ informoval radu o průběhu voleb do Školské rady ( jednalo se o části rady ze strany rodičů žáků i ze strany pedagogických pracovníků). Byla stanovena volební komise, oboje volby proběhly dle volebního řádu, volební lístky byly uloženy. Předsedkyně ŠR seznámila přítomné se složením rady, které bude platné od školního roku 2011/12:                                Zvolení zástupci rodičů dětí se nemění (Ing.Nováková, pí.Fejfarová, p.Rosenberg).                                Zvolení zástupci pedagogů: Mgr.I.Tůmová, Mgr.Soňa Bucková, Mgr.D.Kulhánková. 3.  Ing.Hendrych podal podrobnou informaci o vyhodnocování dotazníků, týkajících se spokojenosti/nespokojenosti s činností školní jídelny. Této části jednání se účastnila ved.ŠJ paní M.Krejcarová. Počet anonymních respondentů byl 281. Ved.ŠJ pí. Krejcarová přislíbila připomínky projednat se zaměstnanci jídelny.  Připomněla např., že jídelna je vázána vyhláškami a předpisy, které dodržuje (jsou i kontrolovány), těmi jsou pak ovlivňovány některé parametry, např.teplota jídla (zde je předeps.60 st.C), pestrost stravy atd..Zároveň informovala o projektu „Škola podporující zdraví“. Diskuse k problému, např.o sortimentu nápojů nabízeném ŠJ, o počtu strávníků atp.. 4. Ředitel školy informoval o přípravě výroční zprávy. Bylo dohodnuto, že postup jejího schvalování bude obdobný, jako dříve; ŘŠ pošle návrh elektronickou poštou členům rady k prostudování ještě před zasedáním. Dále informoval o setkání s rodiči budoucích prvňáčků a obsazení 1.tříd a třídy přípravné ve škol.roce 2011/12. zapsal Martin...

Více informací

Zápis z jednání ŠR 2.11.2009

Publikoval

Přítomni:        Ing.J.Nováková, předsedkyně ŠR;  RNDr.J.Bareš; pí.Hana Fejfarová; Ing.J.Hendrych; Mgr.D.Kulhánková; Mgr.M.Nádvorníková; p.Vl.Rosenberger ; Mgr.M.Holan  – členové ŠR  a                           Mgr.Milan Schlögl, řed.školy  jako host   Omluvena:     Mgr.I.Tůmová     Program jednání:      1.         Zahájení, schválení programu, volba   zapisovatele.                                                  2.         Výroční zpráva školy za školní rok 2008/2009:                         ředitel školy reflektoval průběžně na připomínky členů ŠR, které promítl do konečné verze. Zásadní připomínky nebyly, dílčí nesrovnalosti byly na místě vyřešeny.                                                Ředitel školy přislíbil zveřejnění zprávy na webových stránkách ZŠ.                           Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 byla schválena   (hlasováním jednohlasně).                                                                                                      3.         Předs.ŠR obdržela Zprávu o provedené školní inspekci, informovala radu, že hodnocení školy bylo pozitivní.                                                                        4.         Závěr jednání.     Zapsal: Martin...

Více informací

Zápis z jednání ŠR 23.9.2009

Publikoval

Přítomni:        Ing.J.Nováková, předsedkyně ŠR;  RNDr.J.Bareš; pí.Hana Fejfarová; Ing.J.Hendrych; Mgr.D.Kulhánková; Mgr.M.Nádvorníková; Mgr.I.Tůmová; Mgr.M.Holan  – členové ŠR a                           Mgr.Milan Schlögl, řed.školy  jako host   Nepřítomen: p.Vl.Rosenberg     Program jednání:      1.         Uvítání přítomných, schválení programu, volba   zapisovatele.                                                  2.         Výroční zpráva školy za školní rok 2008/2009:                         ředitel školy seznámil přítomné s vyhláškou MŠMT, vydanou během letních prázdnin, která poněkud upravuje formu, kterou mají mít výroční zprávy základních škol.                           Usnesení: výroční zpráva bude znovu uspořádána, rozeslána opětně členům ŠR a po případném připomínkování projednána a uzavřena (schválena) na příštím zasedání Školské rady.                                                   3.         Ředitel školy a výchovná poradkyně Mgr.I.Tůmová informovali o svých poznatcích z proběhnuvší školní inspekce. Konkrétní  závěry budou po uzavření inspekční zprávy Českou školní inspekcí v souladu s přísl.vyhl.zaslány řediteli školy, předsedkyni Školské rady a zřizovateli.                                                  4.         Závěr jednání. Příští schůze bude stanovena tak, aby mohla být v termínu projednána výroční zpráva za šk.r. 2008/09.      Zapsal: Martin Holan...

Více informací